Kancelarija STVARNOST TIŠINE osnovana je 2011. godine, radi ostvarivanja uspešne komunikacije na srpskom znakovnom jeziku, između osoba sa senzornim i telesnim invaliditetom koja koriste srpski znakovni jezik( gluvi) i čujućih ljudi, i uključivanja osoba sa senzornim i telesnim invaliditetom ( gluvih) u društveni život zajednice.
Osnovni princip poslovanja kojim se rukovodi Kancelarija ''STVARNOST TIŠINE'' jeste da izađe u susret zahtevima svih klijenata, te da im pruži najbolju moguću uslugu, po najpristupačnijim cenama na tržištu. Upravo iz tog razloga, u našem timu su prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik koji će da ispuni zahteve svim onim klijentima koji imaju potrebu za korišćenjem naših usluga.

Samim tim u Kancelariji STVARNOST TIŠINE rukovodi stručnjak specijalista za standardizaciju srpskog znakovnog jezika, stručnjak za znakovni jezik, koji je pohađao sve neophodne obuke i kurseve za znakovni jezik, gde je znakovni jezik njegov maternji jezik, to možemo sa sigurnošću da kažemo da svakom klijentu nudimo precizno, kvalitetno, a iznad svega profesionalno sudsko tumačenje i prevođenje znakovnog jezika u ma kojoj situaciji. Uz to, napominjemo i da je overa sudskog tumača znakovnog jezika licencirana rešenjem Broj:740-06-1106/200-04 od 28.07.2000. pečatom od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, što je garant visokog kvaliteta usluga koje pružamo.

Kancelarija STVARNOST TIŠINE sudskog tumača i prevodilačkog servisa na srpskom znakovnom jeziku nalazi se u sedištu u Vršcu, ul. Nikite Tolstoja br. 170.
Radno vreme Kancelarije STVARNOST TIŠINE servisa za pružanje usluga sudskog tumača i prevodilačkih usluga na srpskom znakovnom jeziku je od 8.00 čas do 19.00.
Kancelarija STVARNOST TIŠINE sudski tumač i prevodilački servis na srpskom znakovnom jeziku takođe pruža i 24.00 časova usluge prevođenja za hitnu pomoć, policiju, vatrogasce, i druge iznenadne aktuelne događaje kao što su vanredna obaveštenja u situacijama rizika, vanrednim i humanitarno kriznim situacijama.
Usluge koje Kancelarija ''STVARNOST TIŠINE'' pruža odnose se na prevođenje sa srpskog znakovnog jezika na srpski jezik i obrnuto. Osobama sa senzornim i telesnim invaliditetom
(gluvi) koja koriste srpski znakovni jezik. Ova usluga omogućava uživanje jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i pravo da se primaju i šire informacije.
Korisnicima Kancelarije STVARNOST TIŠINE dostupne su usluge tumača za srpski znakovni jezik u sledećim oblastima:
Specifikacija usluga:
• u zdravstvu, u pristupanju terapeutskim i zdravstvenim uslugama,
• u postupcima pred Sudom, kod advokata, Beležnika, Notara,
• u Policiji,
• u komunikaciji sa organima Lokalne samouprave i drugim zvaničnim telima / Opština, PIO, poreske uprave, centar za socijalni rad, u školama gde deca sa oštećenim sluhom i govorom u inkluziji obrazovanja i drg.institucijama.../
• u proceduri sastavljanja zvaničnih dokumenata /testamenti, ugovori.../
• pri zapošljavanju, traženju posla, pisanje lične biografije, radzgovor kod poslodavca, učestvovanje sa licem sa oštećenim sluhom i govorom u NSZ koja organizuje seminare, predavanjima itd. na Znakovnom jeziku,
• individualne potrebe kao podrška samostalnom životu /korišćenje javnih servisa, žalbe, reklamacije, pozivanje kol centara, prevod raznih dokumenata, pisma, roditeljski sastanci u školama, bankama, trgovinama, itd....
• u formalnom obrazovanju,
• u neformalnom obrazovanju, stručnim obukama i radionicama,
• prevodi konferencija i sastanaka,
• kulturni događaji /pozorišta, književne večeri, izložbe, muzeji itd...,
• društveni dogadjaji /proslave, skupovi.../,
• sportski događaji,
• mediji
• verski događaji
• pri obavljanju različitih radnih aktivnosti i profesionalnih obaveza,
• prilikom sastavljanja i prevođenja pisama, podnesaka (žalbe, zahtevi, molbe, dopisi, itd.), telefonskih razgovora (u prostorijama Kancelarije STVARNOST TIŠINE).
Prilikom zakazivanja usluga kod Kancelarije ''STVARNOST TIŠINE'' preporuka je da nas na vreme obavestite o organizaciji događaja, pružite što je moguće više informacija o vremenu, mestu, ili o onoj situaciji za koju su vam potrebni prevodi sa znakovnog i na znakovni jezik, kako bi sudski tumač i prevodilac mogli da izvrše adekvatnu pripremu, te ispune Vaša očekivanja u potpunosti.
Takođe, preporučujemo da uslugu zakažete tri dana unapred, s obzirom na to da tumač i prevodilac radi sa organičenim kapacitetom i da nastoji da usluge sudskog tumača i prevodilački zadatak maksimalno ispuni u korist korisnika.
Usluge Kancelarije ''STVARNOST TIŠINE'' prevođenje na srpskom znakovnom jeziku možete zakazati kontaktiranjem telefonom, slanjem SMS poruke, video pozivom na SKYPE, video mobilnim aplikacijama IMO, VIBER, WATSHAP i ličnim kontaktom, pruža usluge na terenu – u institucijama u kojima se odvija komunikacija između osoba sa senzornim i telesnim invaliditetom (gluvi) i čujuće osobe.
Detaljnije informacije o radu Kancelarije STVARNOST TIŠINE i načinu angažovanja sudskog tumača i prevodioca možete dobiti ako nas kontaktirate na:
Kontakt telefon Kancelarije STVARNOST TIŠINE 013/807-483
www.znakovnijezik.rs
Mobilni telefon (SMS) 065/ 290 290 9
Dežurni telefon za hitne intervencije: 065/ 290 290 9
Sudski tumač i prevodilac angažovan u Kancelarije STVARNOST TIŠINE nije personalni asistenti osobama sa senzornim i telesnim invaliditetom( gluvima), niti zastupa njihove interese. Sudski tumač i prevodilac prenosi značenje poruke osobe sa senzornim i telesnim invaliditetom ( gluvi), osobi koja čuje i obrnuto.
Sudski tumač i prevodilac je dužan da poruku prenese u duhu srpskog jezika odnosno srpskog znakovnog jezika, uključujući nijanse u osećanjima i stavovima koje učesnici izražavaju.
Sudski tumač i prevodilac Kancelarije STVARNOST TIŠINE je osoba koja profesionalno poznaje srpski jezik i srpski znakovni jezik, poznaje društvene i kulturne karakteristike zajednice osoba sa senzornim i telesnim invaliditetom (gluvih), i prevod prilagođava potrebama učesnika.
Sudski tumač i prevodilac znakovnog jezika postupa u skladu sa načelima Etičkog kodeksa Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, kao što su:
• Profesionalnost
• Stručnost
• Diskrecija
• Nepristrasnost
• Sposobnost
• Tačnost
• Stalno stručno usavršavanje
• Profesionalna solidarnost
• Nediskriminacija
• Poštovanje klijenta
Kako bi komunikacija između osobe sa senzornim i telesnim invaliditetom i čujuće osobe bila ostvarena na najbolji način, preporučujemo stranama u komunikaciji da se pridržavaju sledećih pravila u pogledu saradnje sa tumačima srpskog znakovnog jezika:
• Sudski tumač i prevodilac na zadatak dolazi 15 minuta ranije da bi se pripremio, odnosno upoznao s klijentima, sadržajem zadatka i proverio uslove rada,
• osoba sa senzornim i telesnim invaliditetom( gluvih) određuje položaj tumača u prostoriji,
• Nemojte govoriti ništa što ne želite da bude prevedeno – Sudski tumač i prevodilac je obavezan da prevede sve što čuje ili vidi,
• Obraćajte se direktno osobi sa kojom razgovarate i na nju usmerite pažnju,
• Izbegavajte fraze kao što su reci mu, pitaj je, i slično,
• Sudski tumač i prevodilac će uvek prevoditi u prvom licu odnosno govoriće ja ili mene, jer ima samo funkciju prevodioca, a ne savetnika,
• Nemojte govoriti istovremeno,
• Ne postavljajte prevodiocu pitanja o sagovorniku već mu se obratite direktno,
• Ako je angažovan jedan Sudski tumač ili prevodilac, predvidite pauze od 10 minuta na svakih 30 minuta. Za angažman koji traje duže od 2 sata potrebno je angažovati dva prevodioca koji se smanjuju na svakih 20 minuta.
• Sudski tumač i prevodilac ne radi tokom pauze,
• U slučaju da zadatak nije obavljen, prevodilac može ostati duže od dogovorenog vremena samo ako mu raspored to dozvoljava.

Kancelarija STVARNOST TIŠINE
Sudski tumač
Zoran Jevtić