Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Pravo korisnika na pritužbu

Član 36

Korisnik ima pravo na pritužbu ministarstvu, preko organa uprave, ako smatra da je pružalac neopravdano odbio pružanje odobrene besplatne pravne pomoći, da ne pruža besplatnu pravnu pomoć savesno ili profesionalno, da ne poštuje njegovo dostojanstvo ili ako tvrdi da pružalac traži naknadu za pružanje besplatne pravne pomoći.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Nadležnost za sprovođenje postupka kontrole kvaliteta

Član 55

Ministarstvo dostavlja predlog za pokretanje postupka kontrole kvaliteta pružanja besplatne pravne pomoći organima koji su nadležni za vođenje tog postupka.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Postupanje organa uprave

Član 32

Postupak o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći je hitan.
Organ uprave donosi rešenje o zahtevu u roku od osam dana od dana prijema zahteva, a ako je zatražio dopunsku dokumentaciju od podnosioca zahteva, u roku od osam dana od dana kada mu je ona dostavljena.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

VII NADZOR I KONTROLA KVALITETA

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona

Član 53

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo po službenoj dužnosti ili po pritužbi korisnika.
Pri vršenju nadzora, ministarstvo može od pružaoca zahtevati vanredne izveštaje o njegovom radu za period u kome je pružalac dužan da čuva podatke saglasno zakonu i podatke o radu pružaoca, upozoriti pružaoca na uočene nepravilnosti i odrediti mu mere i rok za otklanjanje nepravilnosti.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći

Član 27

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi se organu opštinske uprave ili gradske uprave ili uprave grada Beograda (u daljem tekstu: organ uprave), nadležnom prema mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Projektno finansiranje iz javnih prihoda

Član 42

Sredstva koja su namenjena projektnom finansiranju besplatne pravne pomoći ili besplatne pravne podrške, koja se obezbeđuju iz javnih prihoda, mogu se preneti samo pružaocu koji je prema ovom zakonu upisan u registar (član 16. st. 1. i 3), i advokatskim komorama.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

III OBAVEZE PRUŽALACA

Savesno i profesionalno postupanje

Član 20

Pružalac je dužan da besplatnu pravnu pomoć pruža samostalno, savesno i profesionalno i saglasno osnovanim interesima korisnika.
Pružalac je dužan da blagovremeno i delotvorno pruža besplatnu pravnu pomoć.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

V FINANSIRANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I BESPLATNE PRAVNE PODRŠKE

Naknada za pružanje besplatne pravne pomoći

Član 39

Besplatna pravna pomoć koju pruža služba pravne pomoći u jedinici lokalne samouprave finansira se iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Osnovna načela pružanja besplatne pravne pomoći

Član 10

Besplatna pravna pomoć zasniva se na:
1) jednakoj dostupnosti prava na besplatnu pravnu pomoć, bez diskriminacije pružaoca, tražioca i korisnika, i omogućavanju pristupa objektima u kojima se pruža besplatna pravna pomoć;
2) očuvanju integriteta postupka u okviru kojeg se pruža besplatna pravna pomoć;