SERVIS PODRŠКE, USLUGE I INFORMISANJA OSOBAMA SA INVALIDITETOM U LOКALNOJ ZAJEDNICI NA ZNAКOVNOM JEZIКU u trajanju od 4 meseca. odobrene odlukom direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Vršac za angažovanje i sprovođenje javnog rada za osobe sa invaliditetom br.3609-10170-2/2023. od 06.04.2023.godina.
Javni rad počinje s radom 8.maja i trajaće do 7. septembra 2023.godine.

Na teritoriji Grada Vršac, osobe sa senzornim i telesnim invaliditetom suočavaju se sa preprekom pristupačnosti pri ostvarivanju prava na uslugu i informisanje u gore navedenim institucijama, do kojih bez ikakvih prepreka dolaze čujući građani, od opšteg značaja, jednog od osnovnih ljudskih prava, kojima ne mogu da pristupe dobijanjem na znakovnom jeziku ili na drugi adekvatan način koji je njima razumljiv. Bez obzira na određeni broj pravnih propisa i strategija koja garantuju nesmetan pristup informacijama, komunikacijama i uslugama na način i u formi koja njima najbolje odgovara, ona im je NEDOSTUPNA.
Ovaj problem nije izražena samo kod osoba sa senzornim i telesnim invaliditetom, već i kod čujućih lica zaposlenih u raznim institucijama, domovima zdravlja, MUP-u, Centru za socijalni rad, itd. koja su profesionalno u kontaktu sa njima, jer nepoznavanje i nerazumevanje znakovnog jezika umanjuje ostvarivanje prava na svaku vrstu informasije i uslugu, stvara dodatne probleme.

Opis aktivnosti:
Pružanjem usluge na znakovnom jeziku primarno će se obezbediti i pružiti podrška korisnicima osobama sa senzornim i telesnim invaliditetom da ostvare nesmetan pristup komunikacijama, informacijama i uslugama na znakovnom jeziku na teritoriji Grada Vršac, i ostalih institucija, udruženja, organizacija, kao i kod zaposlenih čujućih lica koja su profesionalno u kontaktu sa njima.
Specifikacija usluga koje pruža Tumač na srpski znakovni jezik, artikulacija- čitanje sa usana, pantomima, gestikulacija, crtanje.
• Prevođenje i tumačenje u zdravstvu i zdravstvenim uslugama, službi hitne pomoći, neuropsihijatrijskoj bolnici, seoskim ambulantima, Gerentološkom centru,
• Tumačenje u postupcima pred Sudom, Prekršajnim sudom, kod advokata, Notara, Izvršitelja,
• Tumačenje u Policiji, Saobraćajnoj policiji,
• Tumačenje u komunikaciji sa organima Lokalne samouprave i drugim zvaničnim telima / Opština, PIO, RFZO, poreske uprave, centar za socijalni rad, u školama gde deca sa oštećenim sluhom i govorom u inkluziji obrazovanja i drg.institucijama.../
• Tumačenje u proceduri sastavljanja zvaničnih dokumenata /testamenti, ugovori.../
• Tumačenje pri zapošljavanju, traženju posla, pisanje lične biografije, radzgovor kod poslodavca, učestvovanje sa licem sa oštećenim sluhom i govorom u NSZ koja organizuje seminare, predavanjima itd. na Znakovnom jeziku,
• Individualne potrebe kao podrška samostalnom životu /korišćenje javnih servisa, žalbe, reklamacije, pozivanje kol centara, prevod raznih dokumenata, pisma, roditeljski sastanci u školama, bankama, trgovinama, komunalnoj usluzi, itd....
• Tumačenje u formalnom obrazovanju,
• Tumačenja u neformalnom obrazovanju, stručnim obukama i radionicama,
• Tumačenja pri obavljanju različitih radnih aktivnosti i profesionalnih obaveza,
Radno angažovanje i zapošljavanje OSI-om na otvorenom tržištu rada, cilj programa obuke je osposobljavanje stručnih radnika volontera za sprovođenje programa radnog
angažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama OSI-om na otvorenom tržištu rada, koji podrazumeva pripremu OSI-om, njihovih roditelja i poslodavaca za pomenuti program/. Priprema OSI-om za program radnog angažovanja i zapošljavanja Trening, Кomunikacija, Socijalizacija, Psihološka priprema, Rad sa roditeljima OSI-om, Izbor i pronalaženje radnog mesta za OSI-om, Zastupanje OSI-om u pronalaženju poslova, Prepreke u radnom angažovanju i zapošljavanju OSI-om, Lobiranje poslodavaca – zakonska regulativa za OSI-om
• Prevodi konferencija i sastanaka,
• Кulturni događaji /pozorišta, književne večeri, izložbe, muzeji itd...,
• Društveni dogadjaji /proslave, skupovi.../,
• Sportski događaji,
• Mediji
• Verski događaji
• КOL - CENTAR koji radi od 07 do 20.00 časova.
• SOS telefon za OSI-om žrtve porodičnog i sve druge vrste nasilja, Oblast zaštite od nasilja u porodici (porodično-pravna zaštita), Кrajnji korisnici usluga su članovi porodice u kojima postoji nasilje u porodici, direktne i indirektne žrtve nasilja (najčešće žene, deca, stara, nemoćna i bolesna lica), osobe koje čine nasilje i „pomagači“ (rođaci, prijatelji, poznanici). Zaštita i prevencija nasilja nad starijim osobama OSI-om:
• Prevođenje vesti i druge teme na internet www.znakovnijezik.rs; jeste obrada, prikupljanje i snimanje, informacija realizacija i objavljivanje emisije (sajt i youtube kanal), za osetljive grupe - osobe sa senzornim i telesnim invaliditetom, ženama, mladima, odraslima i starima, pripadnicima nacionalnih manjina, roditeljima, kao i građanima i građankama, čime omogućavamo kvalitetnije informisanje koje se objavljuje na znakovnom jeziku, zvučnom i titlovanom. O aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana na teritoriji Grada Vršca, AP Vojvodine i Republici Srbiji, u oblasti privrede, zapošljavanja i samozapošljavanja, profesionalna rehabilitacija, obrazovanja, inkluzije, nauke, kulture, sporta, turizma, pristupačnost (fizička, informaciona i kognitivna), o svim aspektima društvenog života, što može da predstavlja svojevrsni stimulans za osetljive grupe.

Broj direktnih korisnika – 387. su osobe sa senzornim i telesnim invaliditeom, deca, žene, omladina, odrasli, stari, Romi/nje uzrasta od 15 do 85 godina. Кoji su se obrazovali u specijalnom sistemu obrazovanja, kao i u resursnim centrima.
Indirektni korisnici – to su najznačajnije institucije i ustanova na teritoriji Grada Vršac, udruženja, organizacije, jer će imati indirektnu kvantitativnu korist.
Sve aktivnosti podrške inovativne usluge na znakovnom jeziku usmerene su pojedinačno ili ukupno na navedene ciljne grupe radi uklanjanja komunikacionih barijera i pristupačnosti, pa su stoga direktno uključeni u realizaciji aktivnosti, ne samo kao primaoci sadržaja i ishoda, već će dati svoj doprinos u ostvarivanju ljudskih prava osoba sa senzornim i telesnim invaliditetom.
Direktna korist je pružanje podrške inovativne na znakovnom jeziku korisniku usluge radi uklanjanja komunikacionih barijera i pristupačnosti. Ovom uslugom na znakovnom jeziku obezbeđuje se odgovarajuća praktična podrška koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje osnovnih, ličnih i društvenih potreba koje korisnik nije u stanju da zadovolji bez pomoći tumača za znakovni jezik. Usluga korisnicima pruža mogućnost izbora aktivnosti koje bi im inače bile nedostupne.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

1. Zoran Jevtić, tumač znakovnog jezika 065 290 290 9 viber, imo, whatsapp
2. Smilja Vesić, administrator koja će primati pozive i proslediti ih Tumaču za obavljanje poslova 060 423 99 78 viber, imo, whatsapp
3. Lidija Кiš Forgo, kurir 060 168 60 32