Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Hitne mere

Član 17.

Ako posle procene rizika ustanovi neposrednu opasnost od nasilja u porodici, nadležni policijski službenik donosi naređenje kojim izriče hitnu meru učiniocu koji je doveden u nadležnu organizacionu jedinicu policije (član 15. stav 1).

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

II. NADLEŽNI ORGANI I USTANOVE

Član 7.

Za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom nadležni su policija, javna tužilaštva, sudovi opšte nadležnosti i prekršajni sudovi, kao nadležni državni organi, i centri za socijalni rad, kao ustanove.

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Postupanje nadležnog policijskog službenika

Član 15.

Nadležni policijski službenik mora da mogućem učiniocu koji je doveden u nadležnu organizacionu jedinicu policije pruži priliku da se izjasni o svim bitnim činjenicama, da prikupi potrebna obaveštenja od drugih policijskih službenika, odmah proceni rizik neposredne opasnosti od nasilja u porodici (u daljem tekstu: procena rizika) i da, pod uslovima određenim ovim zakonom (član 17. stav 1), izrekne hitnu meru za sprečavanje nasilja u porodici (u daljem tekstu: hitna mera).

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Primena ovog zakona na određena krivična dela

Član 4.
Ovaj zakon primenjuje se i na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici (čl. 24 – 27) u krivičnim postupcima za krivična dela:
1) proganjanje (član 138a Krivičnog zakonika);
2) silovanje (član 178. Krivičnog zakonika);

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Postupanje policijskih službenika


Član 14.
Policijski službenici dužni su da odmah obaveste nadležnog policijskog službenika o svakom nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega, bez obzira kako su za to saznali, i imaju pravo da, sami ili na zahtev nadležnog policijskog službenika, dovedu mogućeg učinioca u nadležnu organizacionu jedinicu policije, radi vođenja postupka.

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Sprečavanje nasilja u porodici, neposredna opasnost od nasilja u porodici, nasilje u porodici
Član 3.
Sprečavanje nasilja u porodici sastoji se od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koje se primenjuju kada je neposredna opasnost otkrivena.

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

a) Sprečavanje nasilja u porodici
Prijava i prepoznavanje nasilja u porodici

Član 13.

Svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega.
Državni i drugi organi, organizacije i ustanove obavezni su da neodložno prijave policiji ili javnom tužiocu svako saznanje o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega.

U Opštem Komentaru UN, broj 3, navode se primeri nasilja, eksploatacije i/ili zlostavljanja žena s invaliditetom, koja nisu poznata, ni prepoznata od strane OSI:

–sticanje invalidnosti kao posledice nasilja, i fizičke sile;

–ekonomska prisila;

–trgovina ljudima i prevare;

–pogrešno informisanje;