Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Oblici besplatne pravne pomoći

Član 6

Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane.
Pružanje pravnog saveta je detaljno objašnjenje o načinu i mogućnosti rešavanja konkretne pravne stvari pred sudom, drugim državnim organom, odnosno organom javne vlasti ili u postupku mirnog rešavanja spora, a koje se odnosi na pravo, obavezu ili interes korisnika besplatne pravne pomoći zasnovan na zakonu.

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Grupa za koordinaciju i saradnju

Član 25.

Na području svakog osnovnog javnog tužilaštva obrazuje se grupa za koordinaciju i saradnju.
Ona razmatra svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravosnažnom sudskom odlukom u građanskom ili krivičnom postupku, slučajeve kada treba da se pruži zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela iz ovog zakona, izrađuje individualni plan zaštite i podrške žrtvi i predlaže nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka.

Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Uslovi za pružanje besplatne pravne pomoći

Član 4

Besplatna pravna pomoć može da se pruži državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, ako:

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

IV. SARADNjA U SPREČAVANjU NASILjA U PORODICI

Lica određena za vezu

Član 24.

Lica određena za vezu imenuju se u policijskoj upravi, osnovnom i višem javnom tužilaštvu, osnovnom i višem sudu i centru za socijalni rad.
Imenuje ih rukovodilac policijske uprave, javni tužilac, predsednik suda i rukovodilac centra za socijalni rad, iz reda nadležnih policijskih službenika i sudija i zamenika javnih tužilaca koji su završili specijalizovanu obuku, i zaposlenih u centru za socijalni rad.

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

IX. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 36.

Kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena ili produžena.

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

b) Posebne odredbe o krivičnom postupku

Obaveza prijavljivanja krivičnog dela

Član 22.

Lice koje ima saznanja o izvršenom krivičnom delu određenom ovim zakonom dužno je da to prijavi policiji ili javnom tužiocu.
Hitnost u odlučivanju o merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

VII. EVIDENCIJA PODATAKA O SLUČAJEVIMA NASILjA U PORODICI

Evidencije

Član 32.

Nadležna policijska uprava vodi evidencije o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici i o izricanju i izvršenju hitnih mera i izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici.
Evidencija policijske uprave sadrži:
1) podatke o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici (učesnici događaja, vreme, mesto, prikupljene izjave, okolnosti slučaja, podaci o mogućoj žrtvi i dr.);
2) podatke o prijavljenom mogućem učiniocu (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Žalba protiv rešenja osnovnog suda

Član 20.

Osnovi javni tužilac i lice kome je izrečena hitna mera mogu protiv rešenja osnovnog suda podneti žalbu višem sudu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja, a preko osnovnog suda koji je doneo rešenje.

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

VI. ZAŠTITA I PODRŠKA ŽRTVAMA NASILjA U PORODICI I ŽRTVAMA KRIVIČNIH DELA ODREĐENIH OVIM ZAKONOM

Pravo na obaveštenje

Član 29.

Državni organi i ustanove nadležni za primenu ovog zakona dužni su da u prvom kontaktu sa žrtvom nasilja u porodici ili žrtvom krivičnog dela iz ovog zakona daju žrtvi potpuna obaveštenja o organima, pravnim licima i udruženjima koji joj pružaju zaštitu i podršku, na način i na jeziku koji žrtva nasilja razume.
Pravo na besplatnu pravnu pomoć

Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Postupanje javnog tužioca

Član 18.

Posle prijema obaveštenja, procene rizika i naređenja, osnovni javni tužilac proučava obaveštenja i vrednuje procenu rizika nadležnog policijskog službenika.
Ako posle toga ustanovi neposrednu opasnost od nasilja u porodici, dužan je da sudu podnese predlog da se hitna mera produži, u roku od 24 časa od časa uručenja naređenja licu kome je izrečena hitna mera.