Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

III OBAVEZE PRUŽALACA

Savesno i profesionalno postupanje

Član 20

Pružalac je dužan da besplatnu pravnu pomoć pruža samostalno, savesno i profesionalno i saglasno osnovanim interesima korisnika.
Pružalac je dužan da blagovremeno i delotvorno pruža besplatnu pravnu pomoć.

Pružalac ne sme da traži, niti da od korisnika primi naknadu za pružanje besplatne pravne pomoći.
Odsustvo obaveze pružanja besplatne pravne pomoći

Član 21

Pružalac nije dužan da pruži besplatnu pravnu pomoć korisniku:
1) koji uslovljava pružanje besplatne pravne pomoći krajnjim ishodom ili uspehom u postupku;
2) koji se prema pružaocu ne ponaša u granicama zakona;
3) ako postoji sukob interesa između korisnika i pružaoca ili lica koje radi na pružanju besplatne pravne pomoći kod pružaoca, saglasno zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa;
4) ako je besplatna pravna pomoć odobrena suprotno ovom zakonu.
Pružalac koji odbije pružanje besplatne pravne pomoći o tome odmah obaveštava korisnika i organ koji odobrava pravnu pomoć (član 27).


Ovaj prilog je realizovan u okviru projekta Ublažavanje socijalnih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19 u Srbiji, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).