Šta treba znati iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Pravo korisnika na pritužbu

Član 36

Korisnik ima pravo na pritužbu ministarstvu, preko organa uprave, ako smatra da je pružalac neopravdano odbio pružanje odobrene besplatne pravne pomoći, da ne pruža besplatnu pravnu pomoć savesno ili profesionalno, da ne poštuje njegovo dostojanstvo ili ako tvrdi da pružalac traži naknadu za pružanje besplatne pravne pomoći.

Iz istih razloga može da se podnese pritužba protiv pružaoca besplatne pravne podrške.
Pritužba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik ili elektronskim putem u skladu sa zakonom, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog za pritužbu.
Pritužba se može podneti i preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika ili lica koje podnosilac pritužbe odredi, s tim što se uz pritužbu prilaže i dokaz o vršenju prava zakonskog zastupanja, odnosno punomoćje.
Na pritužbu se ne plaća taksa.

Sadržina pritužbe

Član 37

Pritužba sadrži:
1) lično ime i prebivalište ili boravište korisnika;
2) označenje pružaoca;
3) kopiju rešenja o odobravanju besplatne pravne pomoći;
4) opis problema koji je nastao za vreme pružanja besplatne pravne pomoći.
Pritužba može da sadrži i dokaze kojima se potkrepljuju tvrdnje korisnika.

Ovaj prilog je realizovan u okviru projekta Ublažavanje socijalnih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19 u Srbiji, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).