Izdvajamo iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

VII. EVIDENCIJA PODATAKA O SLUČAJEVIMA NASILjA U PORODICI

Evidencije

Član 32.

Nadležna policijska uprava vodi evidencije o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici i o izricanju i izvršenju hitnih mera i izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici.
Evidencija policijske uprave sadrži:
1) podatke o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici (učesnici događaja, vreme, mesto, prikupljene izjave, okolnosti slučaja, podaci o mogućoj žrtvi i dr.);
2) podatke o prijavljenom mogućem učiniocu (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);

3) podatke o proceni rizika i nazive organa kojima je procena rizika dostavljena;
4) podatke o izricanju hitnih mera (datum i broj naređenja o izricanju hitnih mera, njihovo trajanje i vreme početka njihovog trajanja);
5) podatke o produženju i izvršenju hitnih mera (broj i datum rešenja osnovnog suda o produženju hitnih mera, podaci o izvršenju hitnih mera);
6) podatke o izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici.
Osnovni sud vodi evidenciju o svojim odlukama o predlozima za produženje hitnih mera i o određenim merama zaštite od nasilja u porodici.
Evidencija osnovnog suda o predlozima za produženje hitnih mera sadrži:
1) podatke o licu kome je produžena hitna mera (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) broj i datum rešenja kojim je produžena hitna mera;
3) broj i datum rešenja kojim je odbijen predlog da se produži hitna mera;
4) podatke o žalbi protiv rešenja donetog o predlogu za produženje hitnih mera;
5) podatke o odluci donetoj po žalbi.
Evidencija osnovnog suda o određenim merama zaštite od nasilja u porodici sadrži:
1) podatke o licu kome je određena mera zaštite od nasilja u porodici (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) podatke o odluci suda o određivanju mera zaštite od nasilja u porodici (broj i datum odluke, vrsta mere koja je određena i njeno trajanje);
3) podatke o žalbi na odluku suda o određivanju mera zaštite od nasilja u porodici;
4) podatke o odluci donetoj po žalbi;
5) podatke o produženju, odnosno prestanku mera zaštite od nasilja u porodici.
Osnovno javno tužilaštvo vodi evidenciju o predlozima za produženje hitnih mera i zahtevima za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici.
Evidencija osnovnog javnog tužilaštva sadrži:
1) podatke o licu za koje je predloženo produženje hitnih mera (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) podatke o produženju hitnih mera (datum i broj predloga za produženje hitnih mera, naziv suda kojem je predloženo produženje hitnih mera, odluka suda po predlogu javnog tužioca, podaci o odluci po žalbi);
3) podatke o podnošenju tužbe za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici;
4) vrsta mere zaštite od nasilja u porodici čije se određivanje traži;
5) podatke o odluci suda povodom tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici (broj i datum odluke, vrsta mere koja je određena i trajanje mere);
6) podatke o produženju i prestanku mere zaštite od nasilja u porodici.
Nadležni centar za socijalni rad vodi evidenciju o primeni individualnih planova zaštite i podrške žrtvi.
Evidencija centra za socijalni rad sadrži:
1) ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu prebivališta, odnosno boravišta žrtve;
2) podatke o individualnom planu zaštite i podrške žrtvi;
3) podatke o planiranim merama zaštite žrtve;
4) podatke o planiranim merama podrške žrtvi;
5) podatke o izvršiocima konkretnih mera zaštite i podrške i rokovima za njihovo preduzimanje;
6) podatke o planu praćenja i proceni delotvornosti planiranih i preduzetih mera.
Evidencije policijskih uprava, osnovnih sudova, osnovnih javnih tužilaštava i centara za socijalni rad vode se u elektronskom obliku i čine Centralnu evidenciju o slučajevima nasilja u porodici (u daljem tekstu: Centralna evidencija), koju vodi Republičko javno tužilaštvo.
Podaci mogu da se unesu u Centralnu evidenciju samo uz korišćenje odgovarajućih zaštićenih pristupnih šifri.
Podaci se čuvaju u evidencijama i u Centralnoj evidenciji deset godina i posle toga brišu.

 

Ovaj prilog je realizovan u okviru projekta Ublažavanje socijalnih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19 u Srbiji, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).